Menu

Management & Systems Accountant

Management & Systems Accountant - Cardiff - Up to £33,000 + Benefits

Your new company
Your new company is a well known Cardiff based not for profit organisation. The organisation has multiple sites across Wales however this post is to be based in the city centre.

Your new role
Your new role has come about due to internal promotion within the organisation.

This is a role with exposure to senior management from day one and as a result you should be comfortable having conversations with both stakeholders inside and outside of the finance function.

The main purpose of this post is to support the management accounts manager in providing management accounting and budgeting services, act as the system administrator for the finance system and providing training for users and ensure compliance with VAT legislation and reporting requirements.

You will also have direct management of the management accounts officer.

Main duties to include ;-

 • Providing accounting and finance support for capital projects and grant funded projects
 • Ensure VAT compliance and give guidance where necessary
 • Act as the systems expert for the finance system, training colleagues where necessary and overseeing interfaces with the organisations other systems
 • Supervise, support and develop the management accounts officer
 • Submit quarterly VAT returns and complete VAT reconciliations on a quarterly basis
 • Develop internal controls and liaise with internal audit
 • Authorise large purchase orders

What you'll need to succeed
To succeed in this role you will either be studying towards a CCAB accounting qualification (ACA/ACCA/CIMA/CIPFA) or already hold a CCAB accounting qualification. You will need management accounting experience and a solid understanding of VAT. You will have strong knowledge of finance systems. Strong excel is required for this role and an understanding of SQL would be advantageous but not essential.

What you'll get in return
In return you will be offered a competitive salary up to £33,000. You will also benefit from an excellent pension scheme and flexible working. Holiday allowance starts at 27 days per annum, rising to 32 days after 5 years service. You also have the ability to build up to 1.5 days holiday per calendar month with the flexible working arrangement.

For the right candidate we would also consider someone looking to work 4 days per week.

You are welcome to apply in Welsh and this will not lead to a delay. Please let us know your language of choice when you contact us.

What you need to do now
If you're interested in this role, click 'apply now' to forward an up-to-date copy of your CV, or call us now.
If this job isn't quite right for you but you are looking for a new position, please contact us for a confidential discussion on your career.

Cyfrifydd Rheoli a Systemau
JOB_1990473 3536099 Cyfrifydd Rheoli a Systemau – Caerdydd – Hyd at £33,000 + Buddion

Eich cwmni newydd
Mae eich cwmni newydd yn sefydliad dielw adnabyddus gyda’i phencadlys yng Nghaerdydd. Mae gan y sefydliad nifer o safleoedd ar draws Cymru ond lleolir y swydd hon yng nghanol y ddinas.

Eich swydd newydd
Mae eich swydd newydd ar gael oherwydd dyrchafiad o fewn y sefydliad.

Byddwch yn ymwneud yn sylweddol â’r Uwch Dîm Rheoli o’r cychwyn cyntaf, felly dylech fod yn gysurus yn trafod â rhanddeiliaid o fewn maes cyllid a thu hwnt.

Prif ddiben y swydd hon yw cefnogi’r Rheolwr Cyfrifon Rheoli i ddarparu gwasanaethau cyfrifyddu a chyllidebu; bod yn weinyddwr systemau ar gyfer y system gyllid a darparu hyfforddiant ar gyfer defnyddwyr; a sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion deddfwriaeth TAW ac adrodd.

Byddwch hefyd yn rheolwr llinell ar y Swyddog Cyfrifon Rheoli.

Dyletswyddau allweddol y swydd fydd:
 • Darparu cymorth cyllidebol a chyfrifyddu ar gyfer projectau cyfalaf a phrojectau a ariennir trwy grant.
 • Sicrhau y cydymffurfir â deddfwriaeth TAW a rhoi cyngor lle bo angen.
 • Bod yn arbenigwr y system gyllid, hyfforddi cydweithwyr lle bo angen a goruchwylio’r rhyngwyneb â systemau eraill y sefydliad.
 • Goruchwylio, cefnogi a datblygu’r Swyddog Cyfrifon Rheoli.
 • Cyflwyno ffurflenni TAW chwarterol a chysoni TAW yn chwarterol.
 • Datblygu systemau rheoli mewnol a chydweithio ag archwilwyr mewnol
 • Awdurdodi archebion prynu mawr.

Beth fydd ei angen arnoch i lwyddo
I lwyddo yn y swydd hon bydd angen i chi feddu ar, neu fod yn astudio ar gyfer, cymhwyster cyfrifyddu CCAB (ACA/ACCA/CIMA/CIPFA). Bydd gennych brofiad o gyfrifon rheoli a dealltwriaeth gref o TAW. Bydd gennych ddealltwriaeth gref o systemau cyllid. Mae angen sgiliau Excel cadarn, a bydd dealltwriaeth o SQL o faintais ond ddim yn angenrheidiol.

Beth fyddwch chi’n ei gael
Byddwch yn derbyn cyflog cystadleuol hyd at £33,000. Byddwch hefyd yn cael manteisio ar gynllun pensiwn gwych a chynllun gweithio hyblyg. Rhoddir gwyliau blynyddol o 27 diwrnod y flwyddyn, sy’n cynyddu i 32 diwrnod wedi pum mlynedd o wasanaeth. Gallwch hefyd gronni hyd at 1.5 diwrnod o wyliau bob mis trwy’r trefniant gweithio hyblyg.

Ar gyfer yr ymgeisydd cywir, byddem hefyd yn ystyried ymgeisydd sydd am weithio 4 diwrnod yr wythnos.

Mae croeso i chi ymgeisio yn Gymraeg ac ni fydd yn peri oedi. Rhowch wybod wrth gysylltu â ni os hoffech ymgeisio yn Gymraeg.

Yr hyn sydd angen i chi wneud nesaf
Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd hon, cliciwch ar 'apply now' isod i anfon copi diweddar o’ch CV atom, neu ffoniwch ni nawr.
Os nad yw’r swydd hon yn iawn i chi ond eich bod yn chwilio am swydd newydd, cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol am eich gyrfa.

Summary

Job type:
Permanent
Industry
Charities & Not For Profit
Location
Cardiff
Specialism
Part Qualified Accountant
Pay
Up to £33,000 + Benefits
Ref:
3536099
Apply Now

Talk to a consultant

Talk to Joel Wray, the specialist consultant managing this position, located in Cardiff

1st Floor, 5 Callaghan Square, Cardiff, Glamorgan, United Kingdom, CF10 5BT

Telephone: 02920222422

Share Job